အသင်းဝင် Member Login Email Address ပြောင်းလဲရန် လျှောက်ထားခြင်း

သက်တမ်းလက်ကျန်ရှိ အသင်းဝင်များသည် Member Login Email Address အား ပြောင်းလဲအသုံးပြပြုလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်းသို့ ဆက်သွယ်ကာ Email Change Request Form Link တောင်းခံ၍ Company Letter Head နှင့်အတူ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းပြီး ပြန်လည်လျှောက်ထား ရယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်းသို့ ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်) ရုံးဖုန်းနံပါတ် (09-4557 73511/ 09-7998 63074) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။