အသင်းဝင်အချက်အလက်များ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းခြင်း

https://member.mpbmsma.org/login သို့ဝင်ရောက်ပြီးပါက အသင်းဝင်များသည် မိမိတို့ Register ပြုလုပ်ထားခဲ့သော Email တွင်ရရှိထားသည့် User Email နှင့် Password ဖြည့်စွက်ပြီး အထက်ဖော်ပြပါ ပုံအတိုင်း Remember Me ကိုအမှန်ခြစ်၍ Login ကို နှိပ်ကာ ဝင်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
User Dashboard သို့ရောက်ရှိသွားပါက မိမိကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပြင်ဆင်ရန် အထက်ပုံပါ အတိုင်း Member ကိုနှိပ်ပါ။
အသင်းဝင် Company အချက်အလက်များပေါ်လာပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းလိုသော အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီး အထက်ပုံပါအတိုင်း Edit အားနှိပ်၍ မိမိကုမ္ပဏီအတွက်ပြင်ဆင်လိုသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါမည်။
အထက်ပါပုံပါအတိုင်း Confirm ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါ။
Membership Form တွင် မူလဖြည့်ထားသော အချက်အလက်များကို ၁ခုချင်းစီ remove နှိပ် ပယ်ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်လည်၍ မိမိလုပ်ငန်းအချက်အလက်များကို Add File နှိပ်ကာ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ပုံပါအတိုင်း Next ကိုနှိပ်ပါ။
(မှတ်ချက်) (Attach file ကို JPG, PNG, PDF ဖြင့် ၁ဖိုင်လျှငဖိုင်လျှင်အများဆုံး 2MB အထိသာ လက်ခံပါသည်)။ Company Logo နေရာတွင် Letter Head ကိုလည်း အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိသော ပုံများကို လက်ခံစစ်ဆေးမည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းအရာခေါင်းစဥ် တစ်ခုအတွက် ပူးတွဲ ဖိုင်/ပုံ ၁ခုသာ လက်ခံပါမည်။
စာမျက်နှာ (၂) တွင်လည်း အချက်အလက်များထပ်မံ ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းပါ။ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ပုံပါအတိုင်း Apply ကိုနှိပ်ပါ။
အချက်အလက်များ မှန်ကန်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက အထက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း သတိပေးချက် (အသင်းဝင်စည်းကမ်းများ) အားဖတ်ရှု၍ သဘောတူလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း အမှန်ခြစ်ကာ အတည်ပြုပေးရန်လိုပါမည်။ အမှန်ခြစ်ပြီးပါက Apply ကိုနှိပ်ပါ။
ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းခြင်း အောင်မြင်သွားပြီးနောက် အထက်ပုံပါအတိုင်း Modified ဟုပြနေပါမည်။ Back ကိုနှိပ်၍ မူလ Dashboard သို့ပြန်သွားပေးရပါမည်။
ပုံပါအတိုင်း Member နေရာတွင် Modified ဟုပြနေပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်း (MPBMSMA) ၏ စစ်ဆေးအတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချက်အလက်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းအား မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းကုန်သည်များအသင်း (MPBMSMA) မှ အတည်ပြုလက်ခံပါက အထက်ပါတိုင်း Email လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူလ User Dashboard သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သောအခါ Member နေရာတွင် Approved (အမှန်ခြစ်) ဖြစ်နေပြီး အချက်အလက်ပြင်ဆင်လျောက်ထားမှု အောင်မြင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်) Rejected ဖြစ်နေပါက မှတ်ချက် (Remark) ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီး ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် ပြင်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။